Tin tức

Chứng khoán VINA thay đổi thành viên HĐQT, BKS

CTCP Chứng khoán VINA thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Miễn nhiệm Bà Trần Thị Hồng Lan và Ông Trần Kim Thành khỏi Hội đồng Quản trị từ ngày 1/7/2009;

- Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị mới từ ngày 1/7/2009 gồm:

+ Ông Hunt Gia MacNguyen - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

+ Ông Don Di Lam - Thành viên Hội đồng Quản trị;

+ Ông Trần Lệ Nguyên - Thành viên Hội đồng Quản trị.

2.  Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Ông Dương Thế Quang – Thành viên Ban kiểm soát, kể từ ngày 1/7/2009;

- Bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát mới kể từ ngày 1/7/2009 như sau:

+ Ông Brook Colin Taylor - Trưởng ban Kiểm soát;

+ Ông Hannnes John Yrjo Valtonen- Thành viên ban kiểm soát;

+ Bà Hồ Thị Mỹ Diễm - Thành viên ban kiểm soát.