Tin tức

Công ty Chứng khoán Vina rút bớt nghiệp vụ kinh doanh

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh số 205/UBCK-GP và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 58/UBCK-GCN ngày 11/03/2009 của UBCKNN, CTCP Chứng khoán Vina thông báo về việc rút bớt nghiệp vụ Tự doanh và Bảo lãnh phát hành như sau:

- Các nghiệp vụ kinh doanh trước khi điều chỉnh:

+ Môi giới chứng khoán;

+ Tự doanh chứng khoán;

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán;

+ Lưu ký chứng khoán.

- Các nghiệp vụ kinh doanh sau khi điều chỉnh:

+ Môi giới chứng khoán;

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán;

+ Lưu ký chứng khoán.