Tin tức

Điều chỉnh GPTL & HĐ cho CTCP Chứng khoán VINA

Ngày 14/8/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 254/UBCK-GP về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (GPTL&HĐ) số 50/UBCK-GPHĐKD cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006, với nội dung sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bà Lâm Thị Tố Nga, Tổng Giám đốc.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.