Tin tức

Thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát

VinaSecurities - 13/09/2017 VNS xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 12/09/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017 như sau:

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 134 Luật Doanh nghiệp (Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban Kiểm soát), căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/09/QĐ-ĐHĐCĐ ký ngày 12/09/2017, Công ty cổ phần Chứng khoán Vina báo cáo về việc lựa chọn mô hình hoạt động không có Ban Kiểm soát và đồng thuận bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

STT

Ban Kiểm soát 

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ngày bãi nhiệm

1

Đặng Xuân Cảnh

Trưởng ban kiểm soát

26/12/2012

12/09/2017

2

Nguyễn Văn Lam

Thành viên

26/12/2012

12/09/2017

3

Lê Nết

Thành viên

26/12/2012

12/09/2017

 

 

Nguồn: VinaSecurities