Tin tức

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

VinaSecurities - 13/09/2017 VNS xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 12/09/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017 như sau:

  • Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cũ theo nguyện vọng cá nhân:

+ Ông Horst Joachim Franz Geicke – Chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Bà Chu Đặng Ngọc Trinh – Ủy viên Hội đồng quản trị
+ Hồ Nhân - Ủy viên Hội đồng quản trị

  • Tổng số lượng HĐQT lên thành 3 thành viên
  • Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới:

+ Ông Hoàng Minh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị 
+ Bà Ngô Thị Thanh Nga - Ủy viên Hội đồng quản trị
+ Bà Phạm Mai Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị

 

 Nguồn: VinaSecurities