Tin tức

VNSC: Thay đổi thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) thông báo miễn nhiệm Bà Trần Thị Hồng Lan và Ông Trần Kim Thành khỏi Hội đồng Quản trị từ ngày 01/07/2009

Thành viên HĐQT mới kể từ ngày 01/07/2009:

*Ông Hunt Gia MacNguyen, Chủ tịch HĐQT

*Ông Don Di Lam, Thành viên HĐQT

*Ông Trần Lệ Nguyên, Thành viên HĐQT