Author - Vina Securities

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ngày 23.11.2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại ngày 23/11/2020 về việc thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. 33.2020_Biên bản kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau: - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vai trò...

Đính chính nội dung công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

Tại công bố thông tin số 20/2020/CBTT/VNSC về Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét, tập tin đính kèm có ghi: “Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán” Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin được đính chính nội dung trên...

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2020

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2, năm 2020, về những nội dung sau: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng...