Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Q2.2020