Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét