Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét

Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét

Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét.

Công bố thông tin đến SSC_BCTC 6 tháng đầu năm 2021

BCTC 30.6.2021 CK Vina (VN)_signed

BCTLATTC 30.06.2021 CK Vina (VN)_signed

Share this post