Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố:

  • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
  • Công văn giải trình kết quả hoạt động năm 2020

08.2020_BCTC +BCTLATTC + CVGT năm 2020

BC TLATTC kiểm toán 2020

BCTC kiểm toán 2020-merged

CVGT Kết quả hoạt động 2020

Share this post