Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố:

  • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
  • Công văn giải trình kết quả hoạt động năm 2020

08.2020_BCTC +BCTLATTC + CVGT năm 2020

BC TLATTC kiểm toán 2020

BCTC kiểm toán 2020-merged

CVGT Kết quả hoạt động 2020

Share this post