Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 03/03/2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/03/2022