Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 03/03/2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/03/2022

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 03/03/2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/03/2022

Chi tiết tại file đính kèm.

VNSC- CBTT-Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán – 07.03.2022- esigned

Share this post