Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021