BBH _NQ họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc chuyển trụ sở chính

BBH _NQ họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc chuyển trụ sở chính

VNSC CBTT kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc chuyển trụ sở chính (chi tiết theo file đính kèm)

https://vinasecurities.com/wp-content/uploads/2022/05/VNSC-CBTT-hop-DHDCD-bat-thuong-2022-12052022-signed.pdf

 

Share this post