BBH _NQ họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc chuyển trụ sở chính