Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán Công văn giải trình kết quả hoạt động năm 2020 08.2020_BCTC +BCTLATTC + CVGT năm 2020 BC TLATTC kiểm...

Đính chính nội dung công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

Tại công bố thông tin số 20/2020/CBTT/VNSC về Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét, tập tin đính kèm có ghi: “Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán” Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin được đính chính nội dung trên...