Báo cáo tài chính

Đính chính nội dung công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

Tại công bố thông tin số 20/2020/CBTT/VNSC về Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét, tập tin đính kèm có ghi: “Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán” Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin được đính chính nội dung trên...