Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:
– Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty
– Phương án phát hành riêng lẻ

CBTT BB kiểm phiếu & NQ ĐHĐCĐ_31.08.2020_merged

Share this post