Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ngày 23.11.2020

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ngày 23.11.2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại ngày 23/11/2020 về việc thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

33.2020_Biên bản kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ

Share this post