Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ngày 23.11.2020