Biên bản & Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố:

  1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  2. Điều lệ sửa đổi năm 2021.
  3. Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát.
  4. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
  5. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  6. Ban hành Quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và sổ tay cổ đông.
  7. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
  8. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

18.2021_Công văn CBTT BB_NQ Annual GSM 2021

Meeting Minutes_29June_final

Resolution_29June_Final

VNSC Charter 2021_EN_29June21_Final

VNSC Charter 2021_VN_29June21_Final

VNSC_Appointment and Dismissal Supervisory Board_Final

VNSC_Regulation on Online GMS and E-Voting_2021_Final

VNSC_Regulation on Online GMS and E-Voting_2021_Quyết định ban hành_Final

VNSC_Regulation on Operation of the BOD_2021_Final

VNSC_Regulation on Operation of the BOD_2021_Quyết định ban hành_Final

VNSC_Regulation on Supervisory Board 2021_Final

VNSC_Regulation on Supervisory Board 2021_Quyết định ban hành_Final

VNSC_Shareholders’ Handbook_Final

Share this post