Biên bản & Nghị Quyết Họp HĐQT ngày 27.07.2020 – Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố:

  1. Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị ngày 27/07/2020
  2. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Minh Sơn kể từ ngày 27/07/2020.
  3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Na Sungsoo ngày 27/07/2020.

CBTT_BB_BQ Họp HĐQT 27.07.2020

Share this post