Biên bản và Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 24.11.2020