Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị ngày 17.05.2021