Biên bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản trị ngày 20.04.2020