Biên bản và Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 07.08.2020