Biên bản và Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021

Biên bản và Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố: Biên bản Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021
Hội đồng Quản trị thông qua:
• Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
• Việc đóng cửa văn phòng đại diện Hà Nội

39.2020_BB & NQ Họp HĐQT 25.01.2021

Share this post