Biên bản và Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021