CBTT BBH – NQ ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cp cho cổ đông hiện hữu (082022)