CBTT – BBH NQ HĐQT về kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu