CBTT Công văn của Ủy ban chứng khoán về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu