CBTT kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký tăng vốn điều lệ