CBTT kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký tăng vốn điều lệ

CBTT kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký tăng vốn điều lệ

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký tăng vốn điều lệ, chi tiết tại file đính kèm.

VNSC_CBTT_KQ chao ban CP_20220106

Share this post