CBTT Tổng tài sản giảm hơn 10% so với Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán