CBTT Tổng tài sản giảm hơn 10% so với Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán

CBTT Tổng tài sản giảm hơn 10% so với Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina thông báo:

Tại Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét, tổng tài sản giảm hơn 10% so với Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

23.2020_CBTT Tổng tài sản giảm hơn 10%_BCTC-merged

Share this post