CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát