CBTT vv miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới