CBTT vv nhận Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị