CBTT_BB_NQ_ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ