CBTT_BB_NQ_ĐHĐCĐ về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật & Địa chỉ trụ sở chính Công ty