Chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đóng cửa văn phòng đại diện tại nước ngoài của Công ty