Chấp thuận UBCK về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu