Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2020

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2, năm 2020, về những nội dung sau:

  • Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
  • Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2020
  • Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2020.

24.2020_Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Share this post