Công bố thông tin

Biên bản và Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố: Biên bản Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021 Hội đồng Quản trị thông qua: • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 • Việc đóng cửa văn phòng đại diện Hà Nội 39.2020_BB & NQ Họp HĐQT 25.01.2021

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ngày 23.11.2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại ngày 23/11/2020 về việc thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. 33.2020_Biên bản kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ