Công bố thông tin

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ngày 23.11.2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại ngày 23/11/2020 về việc thông qua việc rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. 33.2020_Biên bản kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau: - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vai trò...