Công bố thông tin

Biên bản và Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố: Biên bản Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021 Hội đồng Quản trị thông qua: • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 • Việc đóng cửa văn phòng đại diện Hà Nội 39.2020_BB & NQ Họp HĐQT 25.01.2021