Công văn của UBCKNN về vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định