Đính chính BCTC và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina đính chính Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020 cho các nội dung sau:

  • Ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 14/09/2017, miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 26/02/2019.
  • Kiểm soát Nội bộ: Bà Huỳnh Ngọc Duyên

10.2021 Đính chính BC kiểm toán 2020-merged-compressed

Share this post