Đính chính CBTT về Báo cáo tài chính Q4.2020

Đính chính CBTT về Báo cáo tài chính Q4.2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đính chính Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 phần Thuyết minh tài chính cho các nội dung sau:

  • Chi phí Quản lý
  • Doanh thu hoạt động tài chính
  • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu

38.2020 CBTT Báo cáo tài chính Q4.2020

Share this post