Đính chính nội dung công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

Tại công bố thông tin số 20/2020/CBTT/VNSC về Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét, tập tin đính kèm có ghi: “Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán”

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin được đính chính nội dung trên thành: “Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét”

25.2020_Đính chính CBTT số 20.2020-merged

Share this post