Hợp đồng soát xét báo cáo tài chính kỳ kết thúc ngày 30.06.2020