Hợp đồng soát xét báo cáo tài chính kỳ kết thúc ngày 30.06.2020

Hợp đồng soát xét báo cáo tài chính kỳ kết thúc ngày 30.06.2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đã ký kết hợp đồng soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt vào ngày 23/06/2020.

15.2020_CV_CBTT_HĐ soát xét

Share this post