Công bố thông tin

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 8 năm 2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau: - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vai trò...

Đính chính nội dung công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

Tại công bố thông tin số 20/2020/CBTT/VNSC về Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét, tập tin đính kèm có ghi: “Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán”Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin được đính chính nội dung trên...

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2020

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2, năm 2020, về những nội dung sau:Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng...

CBTT Tổng tài sản giảm hơn 10% so với Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina thông báo:Tại Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét, tổng tài sản giảm hơn 10% so với Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.23.2020_CBTT Tổng tài sản giảm hơn 10%_BCTC-merged

CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố:Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cho người có tên sau: Ông Han MunsuQuốc tịch: Hàn QuốcSố hộ chiếu: M56114191                                               Ngày cấp: 03/12/2015CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc_Han Munsu

CBTT về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina nhận được chấp thuận của UBCKNN về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật. 1. Người đại diện theo Pháp luật cũ: Ông Lee Sangyup, Chức danh: Chủ Tịch HĐQT 2. Người đại diện theo Pháp luật mới: Ông Na Sungsoo, Chức...

Biên bản & Nghị Quyết Họp HĐQT ngày 27.07.2020 – Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố:Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị ngày 27/07/2020Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Minh Sơn kể từ ngày 27/07/2020.Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Tổng Giám...