Công bố thông tin

Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán Công văn giải trình kết quả hoạt động năm 2020 08.2020_BCTC +BCTLATTC + CVGT năm 2020 BC TLATTC kiểm...

Biên bản và Nghị quyết Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố: Biên bản Họp Hội đồng Quản trị tại ngày 25.01.2021 Hội đồng Quản trị thông qua: • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 • Việc đóng cửa văn phòng đại diện Hà Nội 39.2020_BB & NQ Họp HĐQT 25.01.2021