Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2021