Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020