Ngày chốt danh sách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021